Đồ Sơn

 STT  Tên Nhà Thuốc Địa chỉ SĐT
1 Hiệu thuốc Hải phòng quầy số 155 276 Chợ Đình Đoài, Vạn Sơn, Đồ Sơn, Hải Phòng 0916146139
2 Nhà Thuốc Ngọc Thảo 367 chợ Đồng Tiến, Bàng La, Đồ Sơn, Hải Phòng 0934225564