Giao Thủy

 STT  Tên Nhà Thuốc Địa chỉ SĐT
1 Quầy Thuốc Tân Dược Chợ TT Quất Lâm, TT Quất Lâm, Giao Thủy, Nam Định 0919352944
2 Quầy Thuốc Tân Dược Chợ Bến, Giao Thịnh, Giao Thủy, Nam Định 03503746004
3 Quầy Thuốc Tân Dược Ki Ốt 14 Chợ TT Quất Lâm, TT Quất Lâm, Giao Thủy, Nam Định 0944606467
4 Quầy Thuốc Tân Dược Xóm 9, Giao Yến, Giao Thủy, Nam Định 0916407239
5 Hiệu Thuốc An Hợp Chợ Giao Tiến, Giao Tiến, Giao Thủy, Nam Định 0944744397