Kiến Thụy

 STT  Tên Nhà Thuốc Địa chỉ SĐT
1 Quầy Thuốc Vũ Phương Lê Xá, Nãi Sơn, Kiến Thụy, Hải Phòng 0839924863
2 Quầy Thuốc Dương Hiền Xuân Úc, Thuận Thiên, Kiến Thụy, Hải Phòng 0973715582
3 Hiệu thuốc Tuấn Thảo chợ Kiến Quốc, Du Lễ, Kiến Thụy, Hải Phòng 0906026792
4 Nhà thuốc Cô Sinh Nãi Sơn, Tú Sơn, Kiến Thụy, Hải Phòng 02253560198
5 Quầy Thuốc Phương Nhung Quán Bơ, Chợ Mõ, Kiến Thụy, Hải Phòng 02253981146
6 Quầy Thuốc Trâm Anh Thôn Đương Thắng, Ngũ Đoan, Kiến Thụy, Hải Phòng 0906178829