Tủa Chùa

Quầy Thuốc số 35 Tổ dân phố Đông Tâm, Thị trấn Tủa Chùa, Tủa Chùa, Điện Biên 0962195432
Quầy Thuốc Long An số 19 Đội 1, Mường Báng, Thị trấn Tủa Chùa, Điện Biên 0338911289
Quầy Thuốc Phương Sáu Khối Đồng Tâm, Thị trấn Tủa Chùa, Tủa Chùa, Điện Biên 0332963898
Quầy Thuốc Số 1 Khu Đồng Tâm,  Thị trấn Tủa Chùa, Tủa Chùa, Điện Biên 0363189462
Quầy Thuốc số 11 Chợ Trung Tâm, Thị trấn Tủa Chùa, Tủa Chùa, Điện Biên 0972746508