Ý Yên

 STT  Tên Nhà Thuốc Địa chỉ SĐT
1 Quầy Thuốc Đỗ Thị Tuyến Thôn Trung, Yên Phúc, Ý Yên, Nam Định 0976132882
2 Quầy Thuốc Hảo Tuyền Cốc Dương, Yên Đồng, Ý Yên, Nam Định 0947594668
3 Quầy Thuốc Bảo Nguyên Đông Hưng, Yên Thọ, Ý Yên, Nam Định 0986555391
4 Quầy Thuốc Nam Khánh Chợ Tống, Yên Cường, Ý Yên, Nam Định 0967007770